اینکوترمز چیست؟ (INCOTERMS)

INCOTERMS مجموعه ای از مقررات تجارت استاندارد سه حرفی است که به طور معمول در قراردادهای بین المللی برای فروش کالا مورد استفاده قرار می گیرد. ضروری است که قبل از حمل کالا از شرایط تجاری خود آگاهی داشته باشید.

EXW (کارهای EX)

EX Works EXW نامگذاری شده Incoterms® 2010 – این اصطلاح ممکن است برای تجارت داخلی یا بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

FCA (حامل رایگان)

Free Carrier FCA به نام Incoterms® 2010 نام گذاری شده است – این اصطلاح ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به هر حالت یا حالت حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.

CPT (حمل و نقل به پرداخت)

حمل و نقل پرداخت شده به CPT به نام Place Incoterms® 2010 – این اصطلاح ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به هر حالت یا حالت حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.

CIP (حمل و نقل و پرداخت بیمه)

حمل و نقل و بیمه CIP پرداخت شده به محل نام Incoterms® 2010 – این اصطلاح ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به هر حالت یا حالت حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.

DAT (Delivered at Terminal)

Delivered at Terminal DAT named place Incoterms® 2010 — This term may be used regardless of the mode or modes of carriage to be used.

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

DDP (Delivered Duty Paid)

Delivered Duty Paid DDP named place of destination Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport may be used.

FAS (Free Alongside Ship)

Free Alongside Ship FAS named port of shipment Incoterms® 2010 — The seller delivers the goods when they are placed alongside the vessel nominated

FOB (Free on Board)

Free On Board FOB named port of shipment Incoterms® 2010 — There is a significant change from the meaning of this term in former revisions of

CFR (Cost & Freight)

Cost and Freight CFR named port of destination Incoterms® 2010 — This rule is intended for use only when carriage is by sea or inland waterway.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Cost Insurance and Freight CIF named port of destination Incoterms® 2010 — This term is to be used only when carriage is by sea or inland waterway.