بیمه CMR

ارسال شده توسط modir5

موضوع بیمه CMR :

پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در مقابل صاحبان کالا طبق مقررات کنوانسیون سی ام آر در رابطه با راهنامه های حمل و نقل بین المللی کالا که از طریق جاده توسط این شرکت ها صادر میشود . مبنای این بیمه نامه کنوانسیون حمل و نقل کالا از طریق جاده (CMR ) مصوب 19/05/1956 در ژنو مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن به تاریخ 05/07/1987 مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که ناظر بر روابط بین حمل کننده کالاو فرستنده و گیرنده کالا میباشد و همچنین مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در تاریخ 29 تیر 1376 میباشد .

خسارت وارده به کالای موضوع بیمه بر مبنای ماده 23 کنواسیون CMR بر اساس ارزش CIF کالا بعلاوه سود و حقوق گمرکی و یا به ماخذ هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده معادل حداکثر 8.33 SDR هر کدام که کمتر باشد تعیین میگردد .همچنین در صورتیکه صاحب کالا اقدام به اظهار ارزش کالای موضوع حمل نماید ، ماخذ محاسبه خسارت وارده بر اساس ارزش اظهار شده و یا ارزش (CIF(Cost, Insurance and Freight و سود و حقوق گمرکی هر کدام که کمتر باشد خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید