Tir system

ارسال شده توسط modir5
دسته بندی:

The convention, known as the 1975 Rev., consists of 64 articles and 9 supplements.

This system covers the whole of Europe, North Africa, the Near East and the Middle East. The United States and Canada, as well as Chile and Uruguay, are members of the convention in South America.

Tir system may also be used for the transport of goods by rail and internal waterways, provided that one part of the journey by road is carried out.

According to the Convention, the transit of goods from a point of origin to a point in the destination customs through the territory and other countries that are required to pass without customs inspection along the route is allowed. Of course, this passage without inspection requires the specified measures beforehand as follows:

 • Seal the vehicle carrying goods at the customs
 • Implementation of protective instructions for any container or container, in order to prevent any smuggling.
 • Covering any security risks and customs duties during the trip.

For the purpose of a series of international safeguards covered by this Convention, the most important and most reliable of these guarantees has been arranged by the IRU in Geneva. In the Islamic Republic of Iran, the guarantor organization is the Chamber of Commerce, Industries and Mines, which provides transport companies with Carnegie Pass facilities by providing guarantees to the sponsoring organization.

The Chamber of Commerce, Industries and Mines of Iran, known as the only guarantor and exporter of carne arc in Iran, is known in accordance with Article 6 of the TIR Convention, and has a customs duty of up to $ 50,000 per item per cartel against the customs, or The equivalent of the rial equivalent is the guarantor of the payment of customs duties, commercial profits, duties and offenses resulting from any violation and delay, and the room is required to pay the funds within three months from the date of claiming.

The execution of the  Tir contract and issuance of the acceptance certificate for the ground vehicles used in the international transportation of roads is the responsibility of the Iranian Customs and through the General Directorate of Transit Supervision, the strict implementation of the contract in the customs of the country is monitored.

Thus, relying on the contract of transportation of goods with the maximum possible facilities:

 • Sealed in containers and vehicles
 • From the customs office of the country of origin to the customs office of destination country
 • No costly and time-consuming border checks in the middle of the country
 • The price is right
 • At the same time, special care and security systems are provided

دیدگاهتان را بنویسید

سیستم تیر

ارسال شده توسط modir5

این کنوانسیون که به تیر 1975 معروف است، مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است .

این سیستم تمام اروپا، شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریکای جنوبی از اعضای این کنوانسیون می‌باشند.

سیستم تیر ممکن است در مورد حمل و نقل کانتینری کالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به کار گرفته شود، مشروط بر اینکه یک قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد.
براساس این کنوانسیون حمل و نقل کالا از یک نقطه در گمرک مبدا به یک نقطه در گمرک مقصد از طریق قلمرو و سایر کشورهایی که لازم است عبور نماید، بدون بازرسی گمرکی در طول مسیر مجاز می‌باشد. البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد:

 • پلمپ وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدا
 • اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق
 • تامین پوشش هرگونه ریسکی درحقوق و عوارض گمرکی در طول سفر.

بدین منظور یک سلسله ضمانتهای بین‌المللی تحت پوشش این کنوانسیون ایجاد گردیده، که مهمترین و معتبرترین این ضمانت‌ها توسط سازمان ایرو (IRU) در ژنو ترتیب داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران سازمان ضامن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که شرکتهای حمل و نقل، با سپردن تضمینهای لازم به سازمان ضامن کشور از تسهیلات کارنه تیر برخوردار می‌باشند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 کنوانسیون تیر به عنوان تنها سازمان ضامن و صادرکننده کارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی که در مقابل گمرک دارد، به ازاء هر فقره کارنه تیر در قبال گمرک تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق گمرکی، ‌سود بازرگانی، عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مکلف است وجوه مذکور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد.
اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایط نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بر عهده گمرک ایران است و از طریق اداره کل نظارت بر ترانزیت، اجرای دقیق قرارداد تیر در گمرکات کشور نظارت می‌شود.

به این ترتیب با تکیه بر این معاهده حمل و نقل کالاها با حداکثر امکانات صورت می گیرد:

 • در کانتینرها و وسائط نقلیه مهر و موم شده
 • از اداره گمرک کشور مبداء تا اداره گمرک کشور مقصد
 • بدون بازرسی های مرزی گرانقیمت و وقت گیر در مرزهای کشورهای میانی
 • قیمت مناسب
 • در عین حال در صورت نیاز مراقبتها و سیستمهای امنیتی ویژه تدارک دیده می شود

دیدگاهتان را بنویسید